Shiatsu Praktijk La Vie Sublime

Ervaar het effect van Shiatsu therapie

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: La Vie Sublime, gevestigd te Den Haag, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw G.R.P. Moriceau, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Haaglanden onder nummer 27257516, welke beschouwd wordt als de gebruiker van deze algemene voorwaarden;

  • Dienstverlening: de TouchPro® stoelmassages. 
  • Opdrachtgever: de wederpartij van La Vie Sublime. 
  • Werknemer: een personeelslid van opdrachtgever. 
  • Opdracht: een overeenkomst waarbij tegen betaling van een vergoeding door opdrachtgever, diensten worden verleend door La Vie Sublime in het kader van het welzijn van de werknemer en opdrachtgever. 
  • Contract: een schriftelijke overeenkomst van een bepaalde duur waarbij tegen betaling van een vergoeding door opdrachtgever, diensten worden verleend door La Vie Sublime in het kader van het welzijn van de werknemer en opdrachtgever.  

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle offertes, (order)bevestigingen en overeenkomsten tussen La Vie Sublime enerzijds en opdrachtgever anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere algemene voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 

2.2 Acceptatie van een offerte of (order)bevestiging c.q. het anderszins tot stand komen van een overeenkomst houdt in dat opdrachtgever de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgever. 

2.3 Alle offertes worden gedurende drie maanden gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt. 

2.4 Indien in een acceptatie van een offerte voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van een offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien La Vie Sublime aan opdrachtgever schriftelijk bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.

Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

3.1 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien dit schriftelijk door La Vie Sublime is bevestigd.

3.2 Ingeval van één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3.3 Wanneer door La Vie Sublime gedurende kortere of langere tijd afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden op enig punt en/of onderdeel uitdrukkelijk of stilzwijgend zijn toegestaan, laat zulks het recht van La Vie Sublime op directe en strikte naleving van de Algemene Voorwaarden voor de toekomst onverlet. Ook indien La Vie Sublime één of meer bepalingen uit deze voorwaarden gedurende een periode niet stipt heeft toegepast, kan de betrokken opdrachtgever hieraan geen rechten ontlenen voor de toekomst.

Artikel 4. Wijziging van een opdracht of contract

4.1 Wijzigingen in een opdracht of contract zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door La Vie Sublime zijn bevestigd.

4.2 Bij een contract kunnen, behoudens het bepaalde in het artikel 4d slechts tussentijdse wijzigingen plaatsvinden met wederzijds goedvinden c.q. rechterlijke tussenkomst.

4.3 Bij een overeenkomst met een looptijd van meer dan één jaar behoudt La Vie Sublime zich het recht voor jaarlijks tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. La Vie Sublime zal opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van een vol contractjaar over de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk informeren. Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij opdrachtgever La Vie Sublime binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel bericht en het contract beëindigt conform artikel 15.

4.4 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van La Vie Sublime om ten gevolge van wettelijke regelingen de dienstverlening en/of voorwaarden tussentijds te wijzigen. La Vie Sublime is gerechtigd eventuele direct of indirect uit wettelijke regelingen voortvloeiende extra kosten met ingang van de eerstvolgende factuurdatum aan opdrachtgever door te berekenen.

Artikel 5. Duur van een opdracht of contract

5.1 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een jaar, ingaande de eerste dag van de maand volgend op die waarin de offerte of de overeenkomst is ondertekend.

5.2 Na het verstrijken van de overeengekomen contractperiode wordt de overeenkomst telkens van rechtswege voor een zelfde periode verlengd, tenzij één der partijen haar met inachtneming van een opzegtermijn van 25% van de contractduur voor het einde van de contractperiode bij aangetekende brief heeft opgezegd. Deze opzegging kan geschieden zonder opgaaf van redenen.

5.3 Indien sprake is van wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden niet zijnde wijzigingen conform de artikelen 4d en/of 10b zal La Vie Sublime opdrachtgever tijdig voor het verstrijken van de contractperiode een schriftelijk voorstel tot verlenging van de betreffende overeenkomst (prolongatievoorstel) doen toekomen. Opdrachtgever wordt geacht met de wijziging(en) te hebben ingestemd tenzij opdrachtgever La Vie Sublime binnen 10 werkdagen na de kennisgeving het tegendeel heeft bericht.

Artikel 6. Omvang van de dienstverlening

6.1 De dienstverlening die La Vie Sublime aan opdrachtgever zal leveren omvat de in de overeenkomst genoemde diensten. De door La Vie Sublime te leveren diensten omvatten in elk geval niet dienstverlening middels bezoek aan huis van werknemers, tenzij zulks uitdrukkelijk is overeengekomen.

6.2 In geval van ziekte, verlof of andere redenen van verhindering tot het leveren van de in de overeenkomst genoemde diensten, zal La Vie Sublime zorg dragen voor vervanging door een gecertificeerde TouchPro® masseur.

Artikel 7. Niet verschijnen van de werknemer

7.1 Voor zover in de offerte of overeenkomst geen behandelschema is vermeld, zal La Vie Sublime haar diensten verlenen volgens een voor La Vie Sublime gangbaar behandelschema. Voor de hantering van de bovengenoemd behandelschema komt in ieder geval; verhindering, het niet reageren of niet verschijnen van de werknemer voor risico van opdrachtgever zoals omschreven in artikel 8c.

Artikel 8. Annulering

8.1 Annulering van afspraken betreffende individuele werknemers dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te geschieden.

8.2 Annulering van afspraken betreffende meer dan één (1) werknemer of betreffende een project dient uiterlijk zeven (7) kalenderdagen voor de afgesproken dag te geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Daarbij wordt door La Vie Sublime tien (10) procent van de overeengekomen vergoeding bij opdrachtgever in rekening gebracht.

8.3 Indien annulering niet of te laat geschiedt, is La Vie Sublime gerechtigd de desbetreffende dienst(en) in rekening te brengen, onverkort haar recht op betaling van de alle in deze door haar gemaakte kosten.

Artikel 9. Verantwoordelijkheden opdrachtgever

9.1 Opdrachtgever zal een ruimte van minimaal 3 x 3 meter per masseur ter beschikking stellen tijdens het uitvoeren van door La Vie Sublime aangeboden diensten.

9.2 Het door opdrachtgever beschikbaar stellen van een contactpersoon voor La Vie Sublime inzake het assisteren bij het opstellen van het behandelschema voor de komende dienstverlening van de werknemers. Deze contactpersoon zal tevens zorg dragen voor het melden van veranderingen in het behandelschema.

Artikel 10. Tarieven

10.1 De diensten zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd. De tarieven zijn telkens ten hoogste één contractjaar geldig in die zin dat La Vie Sublime met een termijn van 25% van de contractduur eventuele wijzigingen in de tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden schriftelijk bekend zal maken.

10.2 La Vie Sublime behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.

Artikel 11. Geheimhouding

11.1 La Vie Sublime zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven.

11.2 La Vie Sublime zal een geheimhoudingsverplichting zoals beschreven onder 11.1 opleggen aan haar medewerkers en alle bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

Artikel 12. Dossierbeheer en inzagerecht

12.1 La Vie Sublime zal van de betrokken werknemers van opdrachtgever een dossier bijhouden.

12.2 Naast La Vie Sublime heeft slechts de werknemer recht op inzage in dit dossier. Opdrachtgever kan slechts inzage in het dossier krijgen, indien de werknemer bevoegdheid daartoe ontleent aan een schriftelijke, specifiek voor de betreffende situatie verleende machtiging van de werknemer, dan wel aan een wettelijke regeling.

Artikel 13. Facturering en betaling

13.1 Tenzij anders overeengekomen dient opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig beroep op verrekening, aan La Vie Sublime te betalen.

13.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim. De verplichting van La Vie Sublime tot het verlenen van diensten wordt met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken opgeschort. Terwijl opdrachtgever met ingang van die datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente is verschuldigd.

13.3 Alle buitenrechterlijke incassokosten komen voor de rekening van opdrachtgever. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

13.4 Voor het geval naar het oordeel van La Vie Sublime de financiële positie van opdrachtgever risico's met zich brengt, is La Vie Sublime gerechtigd om de betalingstermijn te bekorten en/of voorafgaand zekerheid te vragen voor betaling.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 La Vie Sublime is slechts aansprakelijk voor schade geleden door de opdrachtnemer, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan La Vie Sublime toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen La Vie Sublime verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen.

14.2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

14.2b Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is La Vie Sublime nimmer aansprakelijk.

14.2c De door La Vie Sublime te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door opdrachtnemer te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtnemer geleden schade.

14.2d Indien de assuradeur van La Vie Sublime om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van La Vie Sublieme te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste de factuurwaarde van de laatste twee opeenvolgende factuurperioden, exclusief BTW.

14.3 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van La Vie Sublime en ieder ander van wiens hulp La Vie Sublime gebruik maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 15. Tussentijdse ontbinding

15.1 Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief, indien:

  • de wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn;
  • ter zake van de wederpartij faillissement of surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming;
  • opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld dan wel in liquidatie mocht komen te verkeren. 

15.2 Tenzij sprake is van wijzigingen als bepaald in de artikelen 4d en/of 10b, is in geval van tussentijdse wijzigingen van tarieven, dienstverlening en/of voorwaarden bij meerjarige overeenkomsten opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst met ingang van het volgend contractjaar tussentijds te ontbinden bij aangetekende brief. 

15.3 La Vie Sublime is gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te ontbinden indien zij dit ingevolge wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk acht. 

Artikel 16. Rechtskeuze en toepasselijk recht

16.1 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van La Vie Sublime is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.